دوره TTC شامل چه چیزهایی است؟
برنامه درسی شامل پنج بخش موضوع است:

موضوع ۱ – زبان آموزان و معلمان و زمینه تدریس و یادگیری
موضوع ۲ – تجزیه و تحلیل زبان و آگاهی
موضوع ۳ – مهارت های زبانی: خواندن ، گوش دادن ، صحبت کردن و نوشتن
موضوع ۴ – برنامه ریزی و منابع برای زمینه های مختلف تدریس
موضوع ۵ – توسعه مهارت های تدریس و حرفه‌ای بودن.